Anteckningar från Viksta 10 maj

Deltagare: Erland Söderström, Marianne Granat, Gunilla Rödström, Ingrid Frisk, Siv Rang, Britt Andersson, Anders Hermansson, Kurt Nyberg
Anteckningar från mötet gjorda av Kurt
 1. Kyrkornas öppettider i folderutkastet har utvidgats till hela året, medan 5 - 25 tonats ned. Folder kommer att färdigställas under den närmaste veckan. Kom snarast med synpunkter på innehållet. Sträckornas längs och församlingarnas områden kommer att markeras i kartan Presstopp 20 maj. Foldern distribueras 21 maj i form av en pdf-fil som församlingarna mångfaldigar. Ḿarianne kan sprida i Uppsala och Anders Hermansson skriver ut för hennes räkning.
 2. Invigningen 6 juni  bör ej vara mässa eftersom sådan är bestämd till Viksta. 10 - 10.40 ca. En andakt med samling kring pilgrimsmotiv i kyrkan är den möjlighet som vi arbetar vidare på. Kurt bidrar med förslag på bilder. Klocḱan 9-10 har vi tid för delande av pilgrimstankar. Vandringen kommer att ha dopet som tema. En plan finns. Britt sänder den till Kurt. Flyer ändras vandring till pilgrimsvandring i förekommande fall
 3. Pilgrimsvandringen 5 juni kommer inte att ha något historicerande tema utan kommer att följa den ordning som blivit standard i Sverige. Det innebär vandrande under samtal varvas med  avsnitt i tystnad som inleds och avslutas med samling, korta bönestuder etc. Vandringsledare är Malin Forsvall och stigfinnare Kurt Nyberg. Vi delar eventuellt in andra delen av vandringen i två grupper. Den förra avgår 30 minuter tidigare och vi sammanstrålar på Tempelberget för en pilgrimsmässa med Britt Marie Helgesson. Församlingarna bör köpa in Lilla pilgrimsboken i sådan mängd att det räcker för att sälja under sommaren i alla kyrkor.
 4. Vandring Uppsala - Tegelsmora 20 - 23 augusti! Vandringen flyttas fram så att den anknyter till stiftspilgrimsvandringen  i Örbyhus/Tegelsmora.   Kurt  gör en tidplanering. Annonseras i foldern
 5. 5/6 juli Cykeltur Tegelsmora 9.15 - Uppsala domkyrka 15.45 - bara en cykeltur inplaneras. Kurt gör tidplan och sätter in i foldern.
 6. Uppmärkning av leden bör göras av lokalt förankrade personer för att vi inte skall möta onödigt motstånd. Det delegeras därför till församlingarna, vilket inbjuder till mobilisering av personliga resurser. Kurt tillverkar märken med loggan som vi enades om till förra årets folder. Dragningen mellan Tensta och Ärentuna blir den vi använt under pastoratsvandringen 17 maj 2009. Sträckan mellan Ärentuna och Gamla Uppsala finputsas. Kurt undersöker vidare. Skriver beskrivningar av sträckorna och gör g-kartor tillgängliga via bloggen.  "Som jag ser det är uppmärkningen av leden viktig. Det blir faktiskt ingen led förrän märkningen är klar" Rolf (som är i Assisi 10 maj)
 7. Visionsarbete och planering på långsikt går hand i hand med det praktiska arbetet.  Vårt samarbete ger unika erfarenheter. Ett visionsarbete bör lyfta fram möjligheter till att bygga socialt ansvarigt företagande och nätverk som stöttar människor utanför arbetsmarknaden. På det sättet kan vi använda pilgrimsrörelsens sociala potential och nå fram till kyrovana och kyrkskadade människor  så att de kan ta del av pilgrimsvandringens välsignelser. Här är det kanske kyrkoherdar och kyrkoråd som skall vara drivande, men att tänka långsiktigt är viktigt för alla.
 8. Projektet - andra möjligheter till bemanning behöver komplettera även om vi får en projektledartjänst. Leden skapar en massa jobb. Så fort nya uppgifter dyker upp kan dessa beskrivas som miniprojekt. Det bör vi se som en positiv utmaning till att skapa sysselsättning. Man kan få stöd för att skapa sysselsättning åt människor i Fas 3 av arbetslöshet. Vi lyfter dessa frågor på stiftets pilgrimsmöte 22-23 augusti.
 9. Helgonleden Stigfinnarmöte i Hamrånge 29 maj 2010, Kurt inleder om samarbete kring att beskriva pilgrimsleder i google-maps. Samåkning med Anders Hermansson.
 10. Svenska kyrkans pilgrimsmöte 18 juni  Erland och Kurt far dit. Fler visade intresse om det kan finasieras. Samordning kan ordnas. En bil går även från stiftet. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=410854

Inga kommentarer: