Ur stiftets strategidokument 2009-12

Som stöd i arbetet med att sammanfatta årets verksamhet kring Pilgrimsled i Tiundaland till en rapport som kan ligga till grund för ett långsiktigt projekt har jag klippt några formuleringar ur Uppsala Stifts strategidokument Jag kommenterar citaten med röd text:
Stiftsidé


- värna skapelsen, gestalta enhet och forma miljöer som inspirerar och stödjer stiftets församlingar att uttrycka Guds befriande och livgivande närvaro.
- pilgrimsleden lyfter fram en sådan miljö, tycker jag.

Omvärldsanalys

- Idag främjas tillväxten i hela landet genom lokal och regional samverkan utifrån den egna regionens förutsättningar och behov.
- och vårt projekt kan ses som ett frö till kyrkans aktiva deltagande i denna samverkan

- I takt med att tid och rum för reflektion blir bristvara, kan församlingarna både erbjuda innehåll och fysiska [...] mötesplatser för gemenskap och andlig fördjupning
- pilgrimsleden binder samman kyrkorna med närmiljön och gör vägen till en mötesplats, där vi kan pröva på fördjupningen i tysta stunder av meditation kring goda ord.

- en förutsättning för att det ideella engagemanget ska kunna tas tillvara är att de ideellt arbetande rustas för det. En större press på ett färre antal anställda kommer också att accentuera behovet av andlig påfyllnad och teologisk fördjupning.
- i pilgrimsengagemanget finns många uppgifter för ideella krafter, men även goda och enkla former för deltagande och fördjupning som redan utvecklats till en levande praxis.

- Den kyrka som vill vara synlig och trovärdig måste se värdet av det vittnesbörd som hennes egendomsförvaltning innebär.
Kopplingen mellan tro och handling ställs på sin spets av begreppet hållbar utveckling.
- och pilgrimsledens dragning kan ge kyrkan möjlighet att visa goda exempel på hur idéerna tas till vara i praktiken, när det gäller skogsbruk och fastigheter.

- kyrkans arbetsorganisation förväntas bli en nyckelfråga. Dels handlar det om förmågan att växla om från en stor andel egen verksamhet till ett ökat utrymme för ideella insatser, dels om att låta församlingen bli en samarbetsplats där goda krafter möts i en gemensam strävan och längtan.
- i mer än ett år har vi samverkat flera församlingar och ideella organisationer. Vi har lärt oss många saker har entusiasmen kvar.

- Hur rustas församlingarna med strukturer, hur rustas den enskilde med kompetens?
- genom praktisk samverkan, möten och gemensammaerfarenheter från vandringarna.

- Det är viktigt att människor återupptäcker betydelsen av gudstjänsten för församlingens och den enskilda människans tro och framtida andliga liv. Det gäller även för de anställda och frivilliga i kyrkan.
- andakter, böner och mässor i det fria under vandringarna är enkla och lätt tillgängliga former av gudstjänst. De ger unika möjligheter att uppleva ett regelbundet böneliv.

- att kunna hålla kyrkan öppen dagtid[...]är det nödvändigt att frivilliga eller anställda finns i kyrkan.
- vandrare som kommer till kyrkan med nyfikenhet och engagemang ger motivation för att församlingens medlemmar att hjälpa till med öppethållande.

- ”kyrkans röst” i det offentliga samtalet något som behöver förstärkas.
- böcker och artiklar om pilgrimsvandringar och pilgrimserfarenheter är en del av populärkulturen. Våra vittnesbörd kan vara aktuella och giltiga för många.

- Frågan om församlingen som en lärande och undervisande miljö blir alltmer viktig.
- i vårt samarbete har vi kunnat dela med oss av och delta i lärandeprocesser som är mångdimensionella och öppnat källor till många sorter av ny kunskap

- Det finns en stor stolthet över kyrkor och församlingshem. I takt med en svagare ekonomi växer behovet av en översyn av fastighetsbeståndet för att inte församlingsverksamheten skall drabbas.
- det känns i det här sammanhanget viktigt att lyfta fram kulturarvsvärden och att de kan bidra på olika sätt till kyrkans utveckling.

  • Hur kan församlingens röst i det offentliga samtalet stärkas? Vad är vårt ärende?
  • Hur kan vi stärka samhörigheten mellan stift - församling och församlingar emellan? Vilka nya samverkansformer är möjliga?
  • Hur utarbetas en strategi för gudstjänstens stärkande och utveckling?
  • Hur samlar och utvecklar vi innehållet i den verksamhet som vänder sig till åldersgruppen 0-25 år?
  • Hur uppmuntras ideellt arbetandes engagemang och hur ges utrymme för ett reellt ansvarstagande?
  • Hur finner vi former för andlig fördjupning för att rusta ideellt arbetande, anställda och förtroendevalda medarbetare.
  • Hur skapar vi strukturer för systematiskt ledarstöd?
Jag tycker att det är slående hur många av dessa frågor som pilgrimsrörelsens utveckling adresserar och erbjuder unika svar på.

Inga kommentarer: