Möte i Lena - sockenstugan

sönd 4 okt möte kl 14-16 i sockenstugan vid Lena kyrka, Vattholma
 • Vad har hänt? Sammanfattning och erfarenheter
  • Året som gått. Är det en förstudie vi gjort?
  • Augustivandringen
  • Möjligheter
  • Riskfaktorer
  • Hur mycket tid har vi lagt ned hittills?
 • Hur går vi vidare? Planer och möjligheter
  • Projektplaner
  • Samverkan med Helgonleden
  • Konkreta uppgifter med leden
  • Påverkar vårt arbete styrdokumenten på församlings och stiftsnivå
  • Nästa möte

Närvarande: Christina Engqvist, Jörn Johansson, Siw Rang, Rolf Larsson, Kurt W Nyberg, Iréne E. Persson och Erland Söderström.  Vad har hänt? Sammanfattning och erfarenheter

Året som gått

Kurt visar en presentation som är publicerad i bloggen och har använts på ett stigfinnarmöte i Kårböle. Här presenteras leden som en pusselbit i ett större projekt Helgonleden som diskuterades på mötet i Hälsingland. Ett femtontal delsträckor och alternativa leder presenterades förutom vårt bidrag. Det är centralt, menar Kurt, att kalkylera hur mycket tid församlingarna lägger ned på pilgrimsvandring i dagsläget. Dels kan denna frivilliga eller betalda tid motivera att pilgrimsverksamhet får plats i måldokument som församlingsinstruktioner och strategidokument, dels kan den beräknade tiden i vissa fall användas som motfinansiering när man söker projektmedel. Kurt redovisade även några av de digitala verktyg som visat sig användbara i samarbetet under året. Googles blogg, kartor och dokument för webbsamverkan har varit nyttiga. Även Open Source-verktygen GIMP för bildbehandling och SCRIBUS för layoutarbete har fungerat väl. Det är viktigt att jobba med verktyg som är gratis och tillgängliga för alla om man skall finna generiska lösningar för frivilligt engagemang. Vi har gått in i en process för att skapa en gemensam ansökan om medel för en projektledartjänst under tre år. I den första skissen har en rad möjliga engagemang listats, men ansökan bör stötas och blötas i några ytterligare steg.

Augustivandringen

Formen - Etappernas längd: 20 km är en maxgräns enligt flera deltagare, hellre Vendel-Tensta än att gå vidare till Lena direkt. Besöket i Lena kyrka orkades inte med på kvällen.

Sträckningen: Under sträckan Lena Ärentuna uppstod extrabesvär på grund av regn och yppig växtlighet på de tänkta sträckorna. De stigar som Kurt fann som ersättning upplevdes delvis som obefintliga.

Inkvarteringen: Diskuterades ej

Mottagandet i kyrkan: Det ger problem med att fasta hålltider behövs, som kan vara i konflikt med pilgrimstankar om en rytm beroende av främst de interna omständigheterna. Det är trevligt när vandrarna blir emottagna med klockringning som i Tensta och Ärentuna. Att frivilliga krafter engagerar sig i andaktstund för pilgrimerna som i Viksta är också det en god sak.

Guider: Vandringsledarna kanske själva kan hantera guidning och öppnande om man kan skapa goda rutiner och hjälpmedel för detta. Det skulle göra rytmen mindre beroende av ett strikt schema.

Tidsinvestering: Den mesta tiden som lagts ned har varit ideellt arbete.

Tidsschemat: Viktigt att inte avgå för tidigt. Vi höll på att missa Erland och Gunnar i Gamla Uppsala, när vi bröt upp en kvart före angiven tid.


Innehållet - Fransiskustemat: Fungerade väl och meditationerna var ibland väldigt fördjupande.

Böner: Möjlighet att följa tidegärdsmönster efterfrågades. Det var bra att anpassa vandringsrytmen efter ämpliga rastplatser. Runstenen vid Burunge var en god och inspirerande rastplats, som inte skulle varit med enligt ett strikt tidsbaserat rastschema.

Mässor: Tre stycken, Vendel i Mariakapellet, utomhus strax före Storvreta, avslutningsmässa i Helga Trefaldighet. Det kändes lagom och att vi gick ifrån vinet dag 2, så att mässan blev inställd, upplevdes inte som ett större problem.

Kyrkklockorna: Det kändes som en välsignelse att välkomnas av kyrkklockorna

   (Möjligheter Riskfaktorer Diskuterades inte) • Hur går vi vidare?

Planer och möjligheter

Fastevandringar: Christina föreslog att vi ska ordna ett antal fastevandringar längs leden. Det handlar här även om att manifestera fastan i en utåtriktad verksamhet. Pilgrimsvandringen blir en form för detta och motsvarigheter kom vi att tänka på finns i fastevandringar på 70-talet, vilka påverkades av demonstrationstågets form. Vi diskuterade ett preliminärt program för vandringar: 14 februari Fastlagssöndagen: från olika håll som sammanstrålar i Lena kl 16. 7 mars från Vendel efter 11 mässan – Viksta kl 16. 21 mars från Viksta efter 11 mässa till Vendel där Mikaelikören sjunger kl 16. 28 mars från Ärentuna till Gamla Uppsala.


Öppna sommarkyrkor: Vi ska försöka hålla alla kyrkorna längs leden bemannade och öppna under dagtid mellan 5 och 25 juli. Detta är en lämplig uppgift för lekmän och frivilligarbetare i församlingarna. Konfirmander kan också få chansen till sommarjobb med symbolisk ersättning, som i Vendel.


Invigning 6 juni: Erland inledde om planerna för invigningen av leden i samband med Vendelkyrkans 700-årsjubielum. Vi enades om att försöka få biskopen eller kontraktsprostarna att komma och klippa skosnöret. En vandring från Tegelsmora till Vendel med övernattning ordnas av Kurt 5 juni. Efter invigningsgudstjänsten kl 10 avgår en vandring mot Viksta (kl 15) och Tensta (kl 18)

Projektplaner

   Ansökan: Kurt och Erland har skrivit ett utkast till ansökan om medel för ett treårigt projekt. Det handlar om en projektledare och i huvudsak ideella insatser från församlingarna som lokal motfinansiering. Kyrkoherdarna och församlingarnas delegerade för uppgiften tittar på skissen till projektansökan och förankrar i sina pastorat.

   Samverkan med Helgonleden: Under stiftets sammandragning av pilgrimsvänner upptäckte vi att Pilgrimsled i Tiundaland kan fungera som en pusselbit i en större led som sträcker sig från Roslagen till Trondheim via Uppland, Gästrkland, Hälsingland, Härjedalen och Jämtland. Kurt har varit på stigfinnarträff i Kårböle som arrangerats av föreningen Pilgrimstid med fokus på de olika initiativ som kan länkas ihop under Helgonleden vision. Här kan vi finna stöd i utvecklad standard och andras erfarenheter, samt bidra med vår modell i ett samarbete. Kurt sonderar vidare om detta.

   Samverkan med Ingegerdsleden: Kurt har deltagit i ett par stigfinnarträffar som ordnats på Stiftets Hus och Upplandsstiftelsen kring projektet att skapa en vandringsled mellan Uppsala och Stockholm via Sigtuna och Knivsta. Här har vårt sätt att arbeta med utgångspunkt från kyrkor och församlingssamverkan väckt positivt intresse och här finns erfarenheter att dela och lära av. Kurt håller denna kontakt.

Konkreta uppgifter med leden

   Uppmärkning: En aktuell uppgift är att märka ut sträckorna med utgångspunkt från ekonomiska kartan och kontakter med markägare. Målet är att ha en ledsträckning uppmärkt i naturen inför invigningen. Samverkan med andra som har erfarenheter och kanske medel. Kommunerna Uppsala och Tierp, Upplandsstiftelsen och föreningar som Pilgrimscentrum i Vadstena, Pilgrimstid, respektive Pilgrim Sverige är aktuella i detta sammanhang.

Påverkar vårt arbete styrdokumenten på församlings och stiftsnivå

   Tidsberäkning: Kurt väckte frågan om det skulle vara möjligt att uppskatta den tid som lagts ned på verksamheter med pilgrimsanknytning och möjligheterna att en sådan inventering skulle kunna få betydelse för pilgrimsverksamhetens status i församlingsinstruktioner och strategidokument. Vi har möjlighet att utveckla samarbete med Föreingen Pilgrimstid kring en lathund för att beräkna nedlagd tid. Det framstod att ett sådant behov kan finnas bland annat för att ha som grund för projektansökan; det arbetet är intimt relaterat även till styrdokumentens formuleringar.

Nästa möte

   Vi valde att frångå traditionen att mötas på Söndagar. Nästa gång träffas vi i Viksta Torsdag 12 november kl 15-17

Inga kommentarer: